Správní útvary Templářského řádu

Roku 1227 vzniká první preceptoriát Alemánie pro Centrální Evropu (Německo, Česko, Morava, Slezsko).

V průběhu 13. století se díky posilování řádu mění původní preceptoriát Alemánie na velkopreceptoriát. V rámci velkopreceptoriátu templářů na přelomu 13. a 14. století byly ustanoveny pro německá teritoria tři preceptoriáty (zemská komturství):

  • Preceptoriát pro severovýchodní Evropu (Polsko, Pomořany a Branibory)
  • Preceptoriát pro Čechy, Moravu (Slezsko) a Rakousko.
  • Preceptoriát pro Porýní

Templáři v zemích království Českého tedy podléhali od r. 1227 přímo preceptoriátu Alemanie. Zhruba od r. 1290 pak preceptoriátu pro Čechy, Moravu a Rakousko. Tento byl pak podřízen velkopreceptoriátu Alemánie.

CommanderPod preceptoriáty, jimž velel preceptor (mistr, převor), pak spadala jednotlivá sídla. Ve větších sídlech byly zakládány komendy (komturáty), kterým velel komtur. Jako mezičlánek mezi preceptoriátem a komendou byly v některých zemích zakládány bailiváty (velitel bailie). V našich zemích však bailiváty nebyly díky relativně malému počtu templářů ustanoveny.

Časová linie velení řádu v našich zemích

1227 Preceptoriát Alemánie pro střední Evropu
1227 Fr. Gebhard, Preceptor Allemaie (Central Europe)
1251 Fr. Johannes, Magistro summo preceptore milicie Templi per Teutoniam, per Boemiam, per Morauiam et per Poloniam (rytíř Jan)
1253 Velkopreceptoriát Alemánie pro střední Evropu v Braunschweigu
1253 Fr. Wedekind, Magister per Alemanniam et Slauiam (bratr Widekind)
1280 R de Grae`ubius Preceptor domorum milicie Templi per Alemanniam et Slavia
1287 Fridericus de Silvester, velkopreceptor w Niemczech i Sławii
1294 Berthramus dictus de Czweck (preceptor Niemiec, Sławii i Morawii)
1. Nadřízený Ekka (Bertram z Esbecku)
1301 Friedrich von Alvensleben, poslední preceptor Alemannien und Slawien
1310 Hugo Gumbach, Grand master of Germany
1294 Preceptoriát pro Čechy, Moravu (Slezsko) a Rakousko
1244 Zemský komtur na Moravě na dvoře rakouského vévody Friedricha Bojovného
1294 Fr. Ekko, Comendator provincialis per Bohemian, Moraviam et Austriam
1292 Čejkovický komtur
1297 master militiae Totius Bohemiae et Moraviae
1302 commendator provinzialis per Bohemiam, Moraviam et Austriam
1308 magister ordinis Templi per Boemiam et Moraviam

Komtuři v zemích českých

1231 Petr Berka z Dubé a Lippa, komtur, Praha
1244 Fr. Fridrich, komtur, Morava
1267 Fr. Sulislav, komtur, Praha
1285 Fr. Bertold z Gepzensteina, komtur, Praha, poradce Václava II.
1290 Fr. Siegfried, komtur, jižní Morava
1292 Ekko, komtur Čejkovický a Uhříněvský
„Roku 1294 se připomíná v Čejkovicích řád Templářů, kteří přišli do Čech v roce 1232. Ekko, kontur Čejkovický a Uhříněvský prodal r. 1294 biskupovi pražskému ves Vodochody za 200 hřiven stříbra.“
1298 Fr. Detřich, komtur, Templštejn